:
nahoru

další kapitola

obsah, hledáníEnglish version -
CZECH
FRANCISCAN
BOOK
CULTURE
(PDF)


PDF verze (44 MB)


Google Documents


Scribd.com

tištěná verze v knihovně Ostravské univerzity

Autorovy stránky a další práceČeská františkánská knižní kultura

knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí

rigorózní práce obhájená na Katedře české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity
Matyáš Franciszek Bajger
www stránky autora

Anno a partu Virginis M.M.VIII

Obsah, hledání


W tychto dalšich radkach budu bez pochyby
sem tam nalezene snad některe chyby.
Ty čtenari nehorši se nad tim,
ale jako mudry človek rozvaž zatim,
že se nenarodil ješte w swětě ten,
ktery by se lidem scela zalibil wšem.1)

Věnování

Tuto práci věnuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem rozhodli následovat slova a cestu ukázanou svatým Františkem z Assisi a své ženě Renátě.

Non cuique lectori auditorique placebo, lector et auditor nec mihi quisque placet.2)

Poděkování

Na počátku této práce bych rád poděkoval prof. PhDr. Nině Pavelčíkové, CSc. za její vedení. Zároveň děkuji profesoru Jiřímu Cejpkovi, beatae memoriae a Zdeňku Kučerovi, PhD. za morální podporu při zpracovávání díla a zhodnocení jeho dílčí části obhájené jako magisterská práce. Bádání v klášterních knihovnách, které jsou dnes soukromými fondy, by samozřejmě nebylo možné bez svolení a vstřícnosti příslušných církevních řádů, respektive jejich bratří. Na tomto místě bych rád poděkoval Lukáši Šebákovi, bývalému provinčnímu ministrovi Provincie kapucínů v ČR za povolení výzkumu v knihovně i archivech a poskytnutí časového prostoru pro bádání v nich, bratřím Tomáši Pracnému OFMCap., Pacifiku Matějkovi OFMCap. a Romualdu Jarolímkovi OFMCap. za poskytnutí studijních materiálů, databáze řádových členů, archivních inventářů a cenné rady pro samotný výzkum. Za řád františkánů vděčím za pomoc i vstřícnost Petru Regalátu Benešovi OFM a provinčnímu ministru Janu Vianney Dohnalovi OFM. Další skupinou, jimž jsem v souvislosti se vznikem této práce zavázán svým díkem jsou správcové budov různých existujících i bývalých klášterů a jejich mobilií. Za zpřístupnění interiérů klášterních biblioték, případně možnost jejich vyfotografování a použití těchto fotografií srdečně děkuji s. Marii Amátě od Bolestné Matky OCD (Dačice), P. Leslawu Mazurowskiemu OFMConv. (minorité Brno), Haně Dybowizové (minorité Opava), P. Petru Regalátu Benešovi OFM a Janu Kašparovi (františkáni Praha-Nové Město), P. Františku Urgiovi OFM (Mor. Třebová). Za laskavé poskytnutí fotografií knihovního interiéru děkuji ředitelce muzea v Tachově PhDr. Janě Hutníkové. Za zpřístupnění pozůstatků zásmucké bibliotéky ve sbírkách kolínského muzea, informace o nich a další fotografie děkuji Mgr. Petře Hollerové. Bez dlouhodobé a pečlivé práce knihovníků a archivářů by se knihovní a archivní sbírky staly jen velkou změtí, v níž by nebylo možné cokoliv zjistit, pokud by příslušné dokumenty vůbec přečkaly ona staletí. Vyjmenovat všechny, díky nimž tato práce mohla vzniknout, je nemožné, přesto bych rád vyjádřil vděčnost aspoň některým z nich. Za zpracovávání a zpřístupnění pražského historického knihovního fondu františkánů a poskytnutí dalších pomůcek k historii řádu a fotografií pražské knihovny děkuji Janu Kašparovi, pro knihovnu kapucínů takto děkuji Vlastě Scheufflerové. Knihovnici Tepelské kanonie Mgr. Michaele Bäumlové děkuji za informace o dochovaných knihách ve fondu chebských františkánů a další informace o jeho historii. Za pomoc při orientaci a pátrání ve fondech státem spravovaných knihoven a rovněž za doporučení či poskytnutí další 7literatury k tématu děkuji Bc. Rostislavu Krušinskému z Vědecké knihovny v Olomouci, PhDr. Radimu Vondráčkovi, kurátoru Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Mgr. Jiřímu Špinarovi z Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích. Z řad archivářů patří můj dík Mgr. Petru Tesařovi ze Zemského archivu v Opavě za upozornění na materiály v archivním fondu Státního úřadu pro věci církevní, dále Mgr. Jitce Křečkové a PhDr. Heleně Klímové z Národního archivu za vstřícnost při zpřístupňování jimi spravovaných archivních fondů. Také chci poděkovat ak. malíři a restaurátorovi Vladimíru Teršovi za poskytnutí cenného osobního svědectví ke knihovně a klášteru opavských minoritů. Za jazykovou korekturu díla děkuji své matce Miluši.


nahoru     obsah     další kapitola (předmluva)